login

Pasportizace

Společnost RSE Project s.r.o. provádí pasportizace a hodnocení stavu komunikací, dopravního značení a všech ostatních prvků souvisejících s komunikacemi dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. Výstupy těchto pasportů jsou předávány objednateli (správci komunikace, městu či obci) v požadovaném rozsahu a formátu.

 

Pasport je evidence nebo soupis majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci. Může se jednat jak o hmotný, tak nehmotný majetek. Smyslem pasportu je pak správa, sledování životního cyklu majetku a optimalizace využití majetku. Pasport po zpracování velmi významně slouží k zodpovědným rozhodovacím procesům při hospodaření s majetkem a optimalizuje náklady na jeho provoz, údržbu a rozvoj.

 

Pasport komunikací a dopravního značení je geograficky zaměřený pasport tzn. že, jednotlivé prvky pasportu (komunikace, dopravní značky jak svislé tak vodorovné, objekty na komunikacích a další související prvky) jsou územně lokalizovány (mají své přesné umístění) a zobrazují se obvykle nad mapovým podkladem. Mapovým podkladem může být např. katastrální mapa, letecký snímek – ortofotomapa, technická mapa apod. Pasport nad mapovým podkladem nám tedy udává prostorové vztahy jednotlivých prvků pasportu mezi sebou a také k jiným prvkům v mapových podkladech. Každý prvek v pasportu má nejenom svoji přesnou polohu, ale váže k sobě také  popisné informace o prvku samotném (atributy) např. stáří prvku, rozměry, velikost, materiál, stav atd. Mezi atributy prvků patří také fotografie, které jsou velmi důležitou informací o prvcích pasportu.

 

Pro správu a aktualizaci pasportů se v dnešní digitalizované době samozřejmě používají počítače a softwary zaměřené na pasportizace. Obecně se nazývají informačními systémy. Tyto informační systémy zajišťují pomocí standardizovaných výměnných formátů návaznost i na jiné systémy a softwary. Pasporty komunikací a dopravního značení jsou geograficky zaměřené pasporty, tudíž pro správu těchto pasportů se využívají geografické informační systémy, zkráceně GIS.

 

 

Z právního hlediska povinnost vést pasport komunikací ukládá Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.

§ 5. odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.:

Evidence komunikací

(1) Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci.

(2) Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic stanoví vlastník (§ 9 odst. 2 zákona).

(3) Nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až III. třídy v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu.

 

Jsme schopni provést pasportizace pro různé GIS. U některých GIS je ale nutná spolupráce s poskytovatelem GIS.

 

 

Zpracování pasportů může proběhnout dle požadovaných podmínek objednatelem např. v těchto podobách:

 • geografické informační systémy (GIS)
 • jednoduché tabulkové programy
 • zobrazení v Google mapách s přiloženou databází

 

Pasportizaci lze provést jako komplexní pasportizaci pozemní komunikace a je možné do ní zahrnout tyto prvky pasportu:

 • Dopravní značení svislé a vodorovné
 • Chodníky
 • Záchytné systémy (svodidla, zábradlí)
 • Objekty na pozemních komunikacích (mosty, vpusti, propustky, poklopy na komunikacích)
 • Ostatní vybavení pozemních komunikací (dopravní telematika, osvětlení, protihlukové clony, únikové zóny, zeleň)
 • Obslužná zařízení (zastávky, parkoviště, odstavné a manipulační plochy, odpočívky)

 

Pasporty obsahují data (atributy) požadovaná objednateli, zpravidla se jedná o:

 • Polohu v terénu (geodetické zaměření, zaměření turistickou GPS, polohu na základě jiných dat, např. ortofotomapy apod.)
 • Fotodokumentaci
 • Rozměry nebo velikost
 • Materiál
 • Uchycení
 • Stáří
 • Stav
 • Další doplňující údaje vyplývající z pasportovaných objektů

 

Součástí pasportu bývá dodána i souhrnná zpráva o provedeném pasportu, zhodnocení stávajícího stavu prvků pasportu a návrh opatření pro nápravu nevyhovujícího nebo nevhodného stavu prvků pasportu.

 

Pasport následně slouží jako podklad pro údržbu a modernizaci komunikací a jejich vybavení, dále pak pro sledování životnosti a stavu evidovaných prvků pasportu.

 

Pro efektivní využití pasportu je důležitá stálá aktuálnost, kterou provádíme ověřovacím pasportem s aktualizací stávajícího pasportu nebo jako externí službu s pravidelnými kontrolami skutečného stavu komunikací dle dohodnutého intervalu aktualizací.

 

 

V roce 2020 přibude 21 km nových dálnic a 29,5 km modernizované D1

22. 11. 2019

Na konci letošního roku bude o 34,2 kilometrů víc nových dálnic, které jsou čtyřikrát bezpečnější než běžné silnice. V příštím roce začne řidičům sloužit dalších 21,3 kilometrů dálnic na zelené louce a k tomu přibudou tři modernizované úseky dálnice D1 o 29,5 kilometrů a 24,1 kilometrů obchvatů měst.

V letech 2020 a 2021 bude pokračovat dostavba páteřní dálniční sítě na jihočeské D3, karlovarské D6, chomutovské D7, královéhradecké D11, frýdecko-místecké D48 nebo obchvat Otrokovic na D55. Pro rok 2020 máme připraveny dálnice k zahájení za 23,6 mld. kč, pro rok 2021 dokonce chceme investovat 51,3 miliardy do nových dálnic,“ řekl na setkání lídrů českého stavebnictví ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Podobně se bude investovat do nových železničních koridorů, které zkracují cestování mezi městy. V příštím roce budou investice v celkovém objemu 27,1 mld. korun, v roce 2021 to bude 45,6 mld. a v roce 2022 počítá Ministerstvo dopravy s 32,3 mld. korun.

„V letech 2020 až 2022 bude pokračovat stavba již zahájených klíčových staveb, jako je úprava tratě mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří, Smíchovem a Černošicemi nebo výstavba koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi směřujícím do Českých Budějovic. Opravovat budeme i nádražní budovy jako ve Vsetíně nebo Mostě. Pracovat také budeme na železničním spojení směřujícím z centra Prahy na Letiště Václava Havla,“ dodává ministr.

Pro příští rok je v rozpočtu na dopravu připraveno 87,34 mld. korun, ke kterým se přidají další prostředky podle potřeby, skutečný rozpočet tak bude o další miliardy vyšší. V letošním roce doprava měla původně k dispozici 86,3 mld. korun, ke kterým přibylo další 15 mld.
 

Zprovoznění dálnic a silnic I. třídy v roce 2020:

21,3 km nových dálnic – 3 stavby (2 úseky D6 + D48)
29,5 km modernizace D1 – 3 stavby
24,1 km silnic I. třídy – 9 staveb
 • D6 Nové Strašecí – Řevničov
 •  D6 Řevničov, obchvat
 •  D48 Rybí – MÚK Rychaltice
 •  I/11 Ostrava, prodloužená Rudná
 •  I/21 Trstěnice – Drmoul
 •  I/19 Kámen, obchvat

Zdroj: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/V-roce-2020-pribude-21-km-novych-dalnic-a-29,5-km