login

Bezpečnostní inspekce

Bezpečnostní inspekce je systematická kontrola stávajících pozemních komunikací, prováděná vyškoleným pracovníkem (dále jen inspektorem) či týmem inspektorů za účelem identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohou zhoršovat následky dopravních nehod nebo přispívat ke vzniku dopravních nehod. Cílem Bezpečnostní inspekce je navrhnout opatření vedoucí k odstranění či zmírnění identifikovaných nedostatků a rizikových faktorů. Bezpečnostní inspekci zajišťuje vlastník nebo správce komunikace, povinně je v ČR požadována bezpečnostní inspekce pouze na pozemní komunikaci zařazené do transevropské silniční sítě.

 

Rozsah inspekcí a auditů Auditor při provádění inspekce či auditu se zkoumá pro identifikaci rizik:

 • Návrhové prvky komunikace (trasování, směrové a výškové vedení, šířkové uspořádání)
 • Uspořádání křižovatek a křížení
 • Dopravně-inženýrské charakteristiky (rychlost, intenzita, skladba dopr. proudu)
 • Rozhledové poměry
 • Změna režimu komunikace (intravilán x extravilán)
 • Bezprostřední okolí komunikace a pevné překážky
 • Vodorovné a svislé dopravní značení
 • Odvodnění a Osvětlení komunikace
 • Parkovací a odstavné plochy
 • Úpravy na komunikaci (přechodné nebo místní)
 • Prvky zeleně
 • Prvky pasivní bezpečnosti (dělící pásy, zábrany, záchytné systémy)
 • Potřeby všech účastníků provozu

Na potřeby účastníků provozu jsou kladeny rozdílné požadavky dle umístění komunikace v intravilánu (či zastavěném území) nebo extravilánu. V intravilánu je kladen důraz na potřeby zranitelných účastníků provozu: chodci, děti, cyklisté, osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Kdežto na silnicích v extravilánu je především kladen důraz na řidiče vozidel a motocyklistů.

V roce 2020 přibude 21 km nových dálnic a 29,5 km modernizované D1

22. 11. 2019

Na konci letošního roku bude o 34,2 kilometrů víc nových dálnic, které jsou čtyřikrát bezpečnější než běžné silnice. V příštím roce začne řidičům sloužit dalších 21,3 kilometrů dálnic na zelené louce a k tomu přibudou tři modernizované úseky dálnice D1 o 29,5 kilometrů a 24,1 kilometrů obchvatů měst.

V letech 2020 a 2021 bude pokračovat dostavba páteřní dálniční sítě na jihočeské D3, karlovarské D6, chomutovské D7, královéhradecké D11, frýdecko-místecké D48 nebo obchvat Otrokovic na D55. Pro rok 2020 máme připraveny dálnice k zahájení za 23,6 mld. kč, pro rok 2021 dokonce chceme investovat 51,3 miliardy do nových dálnic,“ řekl na setkání lídrů českého stavebnictví ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Podobně se bude investovat do nových železničních koridorů, které zkracují cestování mezi městy. V příštím roce budou investice v celkovém objemu 27,1 mld. korun, v roce 2021 to bude 45,6 mld. a v roce 2022 počítá Ministerstvo dopravy s 32,3 mld. korun.

„V letech 2020 až 2022 bude pokračovat stavba již zahájených klíčových staveb, jako je úprava tratě mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří, Smíchovem a Černošicemi nebo výstavba koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi směřujícím do Českých Budějovic. Opravovat budeme i nádražní budovy jako ve Vsetíně nebo Mostě. Pracovat také budeme na železničním spojení směřujícím z centra Prahy na Letiště Václava Havla,“ dodává ministr.

Pro příští rok je v rozpočtu na dopravu připraveno 87,34 mld. korun, ke kterým se přidají další prostředky podle potřeby, skutečný rozpočet tak bude o další miliardy vyšší. V letošním roce doprava měla původně k dispozici 86,3 mld. korun, ke kterým přibylo další 15 mld.
 

Zprovoznění dálnic a silnic I. třídy v roce 2020:

21,3 km nových dálnic – 3 stavby (2 úseky D6 + D48)
29,5 km modernizace D1 – 3 stavby
24,1 km silnic I. třídy – 9 staveb
 • D6 Nové Strašecí – Řevničov
 •  D6 Řevničov, obchvat
 •  D48 Rybí – MÚK Rychaltice
 •  I/11 Ostrava, prodloužená Rudná
 •  I/21 Trstěnice – Drmoul
 •  I/19 Kámen, obchvat

Zdroj: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/V-roce-2020-pribude-21-km-novych-dalnic-a-29,5-km