login

Bezpečnostní audit

Audity bezpečnosti pozemních komunikací a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací patří mezi proaktivní nástroje bezpečné infrastruktury, jejichž cílem je identifikovat rizika snižující bezpečnost silničního provozu a navrhnout opatření k zamezení vzniku dopravních nehod případně nežádoucích následků těchto nehod, ještě dříve než k těmto nehodám dojde. Těmito nástroji dochází k eliminaci společenských ztrát vzniklých z dopravních nehod s následky na zdraví a životech osob. Podle platné české legislativy může Audity bezpečnosti a Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací provádět osoba s povolením Ministerstva dopravy ČR. Toto povolení získá žadatel, jenž prokáže bezúhonnost a odbornou způsobilost úspěšným složením zkoušky. Provádění auditů bezpečnosti a bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací zajišťuje ve společnosti Auditor bezpečnosti pozemních komunikací s patřičným povolením Ministerstva dopravy ČR.

Je systematická a nezávislá kontrola ve všech fázích přípravy projektů dopravních staveb.   Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je zpráva, která obsahuje zejména souhrnný popis předpokládaných dopadů stavebních, technických a provozních vlastností pozemní komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a návrhy na odstranění nebo snížení předpokládaných rizik, která plynou z vlastností pozemní komunikace pro účastníky silničního provozu.

Při zpracování auditu se zohlední zejména vliv okolí pozemní komunikace, vliv součástí a příslušenství pozemní komunikace a jejího připojení na ostatní pozemní komunikace a vliv charakteru provozu na pozemní komunikaci na bezpečnost provozu na této pozemní komunikaci.

Audit bezpečnosti pozemních komunikací se také provádí na hotovém díle před kolaudací a poté v rámci zkušebního provozu nově postaveného úseku pozemní komunikace.

V roce 2020 přibude 21 km nových dálnic a 29,5 km modernizované D1

22. 11. 2019

Na konci letošního roku bude o 34,2 kilometrů víc nových dálnic, které jsou čtyřikrát bezpečnější než běžné silnice. V příštím roce začne řidičům sloužit dalších 21,3 kilometrů dálnic na zelené louce a k tomu přibudou tři modernizované úseky dálnice D1 o 29,5 kilometrů a 24,1 kilometrů obchvatů měst.

V letech 2020 a 2021 bude pokračovat dostavba páteřní dálniční sítě na jihočeské D3, karlovarské D6, chomutovské D7, královéhradecké D11, frýdecko-místecké D48 nebo obchvat Otrokovic na D55. Pro rok 2020 máme připraveny dálnice k zahájení za 23,6 mld. kč, pro rok 2021 dokonce chceme investovat 51,3 miliardy do nových dálnic,“ řekl na setkání lídrů českého stavebnictví ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Podobně se bude investovat do nových železničních koridorů, které zkracují cestování mezi městy. V příštím roce budou investice v celkovém objemu 27,1 mld. korun, v roce 2021 to bude 45,6 mld. a v roce 2022 počítá Ministerstvo dopravy s 32,3 mld. korun.

„V letech 2020 až 2022 bude pokračovat stavba již zahájených klíčových staveb, jako je úprava tratě mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří, Smíchovem a Černošicemi nebo výstavba koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi směřujícím do Českých Budějovic. Opravovat budeme i nádražní budovy jako ve Vsetíně nebo Mostě. Pracovat také budeme na železničním spojení směřujícím z centra Prahy na Letiště Václava Havla,“ dodává ministr.

Pro příští rok je v rozpočtu na dopravu připraveno 87,34 mld. korun, ke kterým se přidají další prostředky podle potřeby, skutečný rozpočet tak bude o další miliardy vyšší. V letošním roce doprava měla původně k dispozici 86,3 mld. korun, ke kterým přibylo další 15 mld.
 

Zprovoznění dálnic a silnic I. třídy v roce 2020:

21,3 km nových dálnic – 3 stavby (2 úseky D6 + D48)
29,5 km modernizace D1 – 3 stavby
24,1 km silnic I. třídy – 9 staveb
  • D6 Nové Strašecí – Řevničov
  •  D6 Řevničov, obchvat
  •  D48 Rybí – MÚK Rychaltice
  •  I/11 Ostrava, prodloužená Rudná
  •  I/21 Trstěnice – Drmoul
  •  I/19 Kámen, obchvat

Zdroj: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/V-roce-2020-pribude-21-km-novych-dalnic-a-29,5-km